1187/07

/

-

24.09.2005
.

. ../
.


3 .


.124/99
..
785/
..
Szamoshati Ficko MET. DSZV 766/92
Erdohati Frak
1407
Hunorstorszi Hedi
MET. DSZV 1993
.543
.293
420/
.
479/
..
Heiko vom Rehtal
3914/86
Wacker v.d. Altenelbe
1884/83
Frauke vom Winkelberg
2453/84
Guery vom Freibauernhof
3958/86
Ferro vom Deisterland
28512
Winny vom Freibauernhof
2323/83

1088/05

..
. 800/
..

.
. 1452/
..
. 004906
..

.
. 004902
. 004901
721/
..
1894/91
..
1555/
1817/
..
.
479/

..
Heiko vom Rehtal
3914/86
Guery vom Freibauernhof
3958/86