1813/12-
27.04.09
.

.: ..
.


3 . .

Poldi vom Geestmoor
VDH 0643/07

..
Ibo KS vom Delme Horst
VDH 0421/04
Eick vom Delme Horst
VDH 0204/01
Elko KS vom Habichfsberg
VDH 0177/97
Billa vom Delme Horst
VDH 0259/98
Gessi KS vom Delme Horst
VDH 0673/02
Hasso vom Kukelorum
VDH 0926/00
Dina KS vom Delme Horst
VDH 0280/00
Finja vom Geestmoor
VDH 071802
Dagobert vom Hege-Haus
VDH 0106/99
IntCh Nougat KS vom Hege-Haus
VDH 0370/95
Joy KS vom Hege-Haus
VDH 0409/94
ch. Berta KS vom Geestmoor
VDH 1173/98
Oak vom Hege-Haus
VDH 0596/95
IntCh Jubilee KS vom Hege-Haus
VDH 0410/94
-
1035/04
..
850/
..
. 513/
..
. 2011/
..
1529/
..
. . 544/
..
Viktor v.d. Hahnenwiese
754/83/23025
Anka v.d.Kastanielee
317/81
983/
..
.4265/96
..
.087/01-94
..
.2045/93
..

.048-1-96/0005-4
..
.407
..
- 048-1-94-0026-7
..