18.12.2019 -
5 + 5
. - .

/
. .
.
.
.
.

 . .


.Elma Jagduniversa .
Liya Jagduniversal .
Yazva () .
.


.
- .
- .
.
.

Ameliya Viva .
Ar'ya .
.
- .
Brita ze Zdarskych luk .
.
.-

.
.
.
.
.
.
.
.
-- .
.
.
.
Bycon Dorrenthorn .
. .
.
- .
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.

.
.
Aland .

Adel iz VV .
.
.
.
.
 
-

.
.
.

.


.
.
.

.
.
- .
-

.
.
.
.
.


.
.
.


.


 

 

 

 

 

 

  Copyright 2007 www.fosu.odessa.ua All Rights Reserved